DHC -

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thiết bị loại A